A

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 15 hodinami, 47 minuta

  Zjevení Janovo, Kapitola 1

  1 Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát; naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi.
  2 Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista, vše, co viděl.
  3 Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu nap…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 1 dnem, 11 hodinami

  Judův, Kapitola 1

  1 Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův, těm, kdo jsou povoláni, milováni Bohem Otcem a zachováni pro Ježíše Krista:
  2 Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní!
  3 Milovaní, velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru, jednou provždy…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 1 dnem, 11 hodinami

  3 Janův, Kapitola 1

  1 Já starší milému Gáiovi, jehož miluji v pravdě.
  2 Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši.
  3 Velice jsem se zaradoval, když přišli bratří a vydávali svědectví o tvé opravdovosti, o tom, že žiješ v pravdě.
  4 Nemám větší radost, než když slyším, že moje dě…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 1 dnem, 11 hodinami

  2 Janův, Kapitola 1

  1 Já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, které opravdově miluji – a nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu.
  2 Píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi navěky:
  3 Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce.
  4 Velice jsem se zaradoval, když js…[Číst více]

 • Poté, co byl Prymula vyfocen Bleskem, jak porušil svá vlastní pravidla o zavřených hospodách a rouškách. Díky Bože za šachmat, pozdrav od PMarie ze Staroměstského koronavirového sloupu v Praze.

  „Pok […]

 • Očkování proti chřipce je nehorázný podvod. Očkování proti čemukoliv jinému v současnosti vyvíjí s nanočipy. Vakcína, nebo v Rusku, jako sprej. Koukněte se co se děje, jak moc se vám chtějí dostat do těla, nebo do hlavy!

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 4 dny, 18 hodinami

  1 Janův, Kapitola 1

  1 Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života.
  2 Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven.
  3 Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 5 dny, 11 hodinami

  2 Petrův, Kapitola 1

  1 Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista.
  2 Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána.
  3 Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho,…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 6 dny, 17 hodinami

  1 Petrův, Kapitola 1

  1 Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii
  2 a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví: Milost vám a pokoj v hojnosti.
  3 Veleben buď Bůh a Otec Pá…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 1 týdnem

  Jakubův, Kapitola 1

  1 Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav dvanácti pokolením v diaspoře.
  2 Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.
  3 Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
  4 A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 1 týdnem, 1 dnem

  Židům, Kapitola 1

  1 Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků;
  2 v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.
  3 On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 1 týdnem, 2 dny

  Filemonovi, Kapitola 1

  1 Pavel, vězeň Krista Ježíše, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku,
  2 sestře Apfii, Archippovi, našemu spolubojovníku, a církvi v tvém domě:
  3 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
  4 Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách,
  5 když slyším o tvé víře v…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 1 týdnem, 3 dny

  Titovi, Kapitola 1

  1 Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby Boží vyvolené přivedl k víře a k poznání pravdy našeho náboženství,
  2 aby měli naději na věčný život, jejž slíbil pravdomluvný Bůh před věky, a ve svůj čas
  3 zjevil své slovo v kázání, které mi bylo svěřeno z rozkazu našeho Spasitele Boha –
  4 Titovi, vlastní…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 1 týdnem, 4 dny

  2 Timoteovi, Kapitola 1

  1 Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, poslaný hlásat zaslíbený život v Kristu Ježíši –
  2 Timoteovi, milovanému synu: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána.
  3 Děkuji za tebe Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím jako moji předkové, když na tebe neustále myslím ve svých modlitb…[Číst více]

 • Ženy ve Francii, které rodí, jsou během porodu nuceny nosit obličejové masky a dokonce nejsou schopny políbit své novorozence.

  Stres a úzkost, které to matkám způsobovalo při narození jejich dětí, vedlo k […]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 1 týdnem, 5 dny

  1 Timoteovi, Kapitola 1

  1 Pavel, apoštol Krista Ježíše z pověření Boha, našeho Spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje,
  2 Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána.
  3 Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným nauká…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 1 týdnem, 6 dny

  2 Tesalonickým, Kapitola 1

  1 Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu.
  2 Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.
  3 Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší.
  4 Proto jsme na vás hrdi v církvích Božíc…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 2 týdny

  1 Tesalonickým, Kapitola 1

  1 Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj.
  2 Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách;
  3 před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše…[Číst více]

 • Zobrazit více