Aktivita

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 1 měsíc, 4 týdny

  Nahum, Kapitola 1

  1 Výnos o Ninive. Kniha vidění Nahuma Elkóšského.
  2 Hospodin je Bůh žárlivý a mstitel. Mstitel je Hospodin, vládce rozhořčený. Pomstou stíhá Hospodin své protivníky, hněvem pronásleduje nepřátele.
  3 Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá. Jeho cesta vede vichřicí a bouří, mračna jsou prach zvířený jeho nohama.
  4 Oboří se na moře a vysuší je, všechny řeky nechá vyschnout. Uvadá Bášan a Karmel, vadne i výhonek Libanónu.
  5 Hory se před ním třesou, pahorky se zmítají, země před jeho tváří se vzdouvá, svět a všichni, kteří na něm bydlí.
  6 Kdo odolá jeho hroznému hněvu? Kdo obstojí před jeho planoucím hněvem? Jeho rozhořčení sálá jak oheň, skály se před ním drolí.
  7 Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.
  8 Valící se povodní učiní konec tomuto místu, tma bude pronásledovat jeho nepřátele.
  9 Co zamýšlíte proti Hospodinu? On učiní konec. Soužení už podruhé nenastane.
  10 Zapletou se v hloží svými pitkami zpiti. Jako suché strniště budou zcela pozřeni ohněm.
  11 Z tebe vyšel ten, který zamýšlí proti Hospodinu zlé věci, ničemný rádce.
  12 Toto praví Hospodin: Ať si žijí sebepokojněji, ať je jich sebevíc, budou skoseni; ničemník zajde. Pokořoval jsem tě, Sijóne, už tě nebudu pokořovat.
  13 Jeho jařmo nyní přerazím a spadne z tebe, zpřetrhám tvá pouta.
  14 A proti tobě, Ašúre, vydává Hospodin příkaz: Nebude již nikoho, kdo by dále rozséval tvé jméno. Z domu tvých bohů vyhladím modly tesané i lité. Připravil jsem ti hrob. Jsi zlořečený.