Aktivita

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 3 týdny, 1 dnem

  Marek, Kapitola 1

  1 Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího.
  2 Je psáno u proroka Izaiáše: `Hle, já posílám posla před tvou tváří, by ti připravil cestu.
  3 Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!´
  4 To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.“
  5 Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu.
  6 Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel.
  7 A kázal: „Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi.
  8 Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým.
  9 V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn.
  10 V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj.
  11 A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“
  12 A hned ho Duch vyvedl na poušť.
  13 Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali.
  14 Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium.
  15 Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“
  16 Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři.
  17 Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“
  18 Ihned opustili sítě a šli za ním.
  19 O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě.
  20 Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním.
  21 Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil.
  22 I žasli nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci.
  23 V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl:
  24 „Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží.“
  25 Ale Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho!“
  26 Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel.
  27 Všichni užasli a jeden druhého se ptali: „Co to je? Nové učení plné moci – i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho.“
  28 A pověst o něm se rychle rozšířila po celé galilejské krajině.
  29 Když vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova.
  30 Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli.
  31 Přistoupil k ní, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala.
  32 Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé.
  33 Celé město se shromáždilo u dveří.
  34 I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je.
  35 Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.
  36 Šimon a jeho druhové se pustili za ním.
  37 Když ho nalezli, řekli: „Všichni tě hledají.“
  38 Řekne jim: „Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, nebo proto jsem vyšel.“
  39 A tak šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy.
  40 Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“
  41 Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“
  42 A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn.
  43 Ježíš mu pohrozil, poslal jej ihned pryč