Aktivita

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 3 týdny

  Lukáš, Kapitola 1

  1 I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily,
  2 jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova,
  3 rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile,
  4 abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován.
  5 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta.
  6 Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení.
  7 Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba byli již pokročilého věku.
  8 Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu,
  9 připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovy a obětoval kadidlo.
  10 Venku se v hodinu oběti modlilo veliké množství lidu.
  11 Tu se ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo.
  12 Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň.
  13 Anděl mu řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan.
  14 Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození.
  15 Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým.
  16 A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu;
  17 sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový.“
  18 Zachariáš řekl andělovi: „Podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a moje žena pokročilého věku.“
  19 Anděl mu odpověděl: „Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem; byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst.
  20 Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž jsi neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní.“
  21 Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá v chrámě
  22 Když vyšel, nemohl k nim promluvit, a tak poznali, že měl v chrámě vidění; dával jim jen znamení a zůstal němý.
  23 Jakmile skončily dny jeho služby, odešel domů.
  24 Po těch dnech jeho manželka Alžběta počala, ale tajila se po pět měsíců a říkala si:
  25 „Toto mi učinil Pán; sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mne zbavil mého pohanění mezi lidmi.“
  26 Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do Galilejského města, které se jmenuje Nazaret,
  27 k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria.
  28 Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“
  29 Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.
  30 Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.
  31 Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
  32 Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.
  33 Na věky bude kralovat na rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“
  34 Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“
  35 Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.
  36 Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná.
  37 Neboť `u Boha není nic nemožného´.“
  38 Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel.
  39 V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova.
  40 Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu.
  41 Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým
  42 a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla.
  43 Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?
  44 Hle, jakmile se zvuk tvého hlasu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle.
  45 A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“
  46 Maria řekla: „Duše má velebí Pána
  47 a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
  48 že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení,
  49 že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno
  50 a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
  51 Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně;
  52 vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil,
  53 hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou.
  54 Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství,
  55 jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.“
  56 Maria zůstala s Alžbětou asi tři měsíce a pak se vrátila domů.
  57 Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn.
  58 A když uslyšeli její sousedé a příbuzní, že jí Pán prokázal tak veliké milosrdenství, radovali se spolu s ní.
  59 Osmého dne se sešli k obřízce dítěte a chtěli mu dát jméno po otci Zachariáš.
  60 Jeho matka na to řekla: „Nikoli, bude se jmenovat Jan.“
  61 Řekli jí: „Nikdo z tvého příbuzenstva se tak nejmenuje!“
  62 Obrátili se na otce, jaké mu chce dát jméno.
  63 On požádal o tabulku a napsal na ni: Jeho jméno je Jan. A všichni se tomu divili.
  64 Ihned se uvolnila jeho ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha.
  65 Tu padla bázeň na všechny sousedy a všude po judských horách se mluvilo o těch událostech.
  66 Všichni, kteří to uslyšeli, uchovávali to v mysli a říkali: „Čím toto dítě bude?“ A ruka Hospodinova byla s ním.
  67 Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a takto prorocky promluvil:
  68 „Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid
  69 a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka,
  70 jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna;
  71 zachránil nás od našich nepřátel a z rukou těch, kteří nás nenávidí,
  72 slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu,
  73 na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá,
  74 abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu
  75 jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života.
  76 A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu
  77 a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů,
  78 pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti,
  79 aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.“
  80 Chlapec rostl a sílil na duchu; a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před Izrael.