Aktivita

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 1 týdnem, 4 dny

  Filipským, Kapitola 1

  1 Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům:
  2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
  3 Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás
  4 a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím;
  5 jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až doposud
  6 a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.
  7 Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium.
  8 Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši.
  9 A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost;
  10 abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův,
  11 plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.
  12 Rád bych, bratří, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia,
  13 takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista,
  14 a mnohé bratry právě mé okovy povzbudily, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží.
  15 Někteří sice káží Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem.
  16 Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia,
  17 druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek, a domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest.
  18 Ale co na tom! Jen když se jakýmkoli způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus; z toho se raduji a budu radovat.
  19 Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista.
  20 Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí.
  21 Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk.
  22 Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil,
  23 táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší;
  24 ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás.
  25 Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry,
  26 abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu.
  27 Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotveni v jednom Duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium
  28 a v ničem se nestrachujete protivníků. Jim je to předzvěst zahynutí, vám však spasení, a to od Boha.
  29 Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět;
  30 vedete týž zápas, jaký jste u mne viděli a o jakém nyní slyšíte.