Duchovní význam požáru Notre-Dame

Domů Zajímavosti Duchovní význam požáru Notre-Dame

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

dne 15. dubna 2019 došlo k rozsáhlému požáru a devastaci známé pařížské katedrály Notre-Dame. Média tuto zprávu během několika desítek minut společně se živými záběry rozšířila do celého světa a stovkám milionům lidí poskytla obraz zkázy. Tato událost představuje v historii planety Nula dějinný zlom, s nímž jsou spojeny podstatné duchovní, zprostředkující i fyzické příčiny a následky, které je nejen na úrovni této reality nutno do nezbytné míry objasnit.

Záhy po přinesení prvních zpráv rozšířila média informaci, podle níž úřady přicházejí s podezřením neúmyslného založení požáru způsobeného blíže nespecifikovanou nehodou při probíhající rekonstrukci. Tato falešná vsuvka byla použita proto, aby se většině nic netušících občanů hned na samém začátku dostalo uspokojivého vysvětlení, bez nějž by se v myslích mnoha jedinců vyskytly oprávněné pochybnosti. Neštěstí ve skutečnosti vzniklo na základě vykonstruovaného plánu elit. O destrukci ikonického místa v Paříži bylo rozhodnuto již před lety na jednom z tajných zasedání evropské větve stínové vlády žido-satanistického uskupení iluminátů, která skrze síť svých spolupracovníků připravila společně s vybranými muslimskými autoritami ve Francii vhodné podhoubí pro žhářský útok na tuto památku. Nejvhodnější cestou k dosažení cíle bylo založení ohně v horních částech budovy, a to v době probíhající rekonstrukce. Ta měla za úkol zcela překrýt skutečnou příčinu požáru na jednom z nejnavštěvovanějších a zároveň nejbedlivěji střežených míst, kde by nepromyšlené žhářství takového charakteru a rozsahu bylo jinak zcela vyloučené. Několik muslimských radikálů vešlo za doprovodu agenta tajných služeb v převleku akreditované osoby do prostor katedrály, v jejíchž nejcitlivějších podkrovních částech zapálili hořlavou látku rozmístěnou na vícero místech. Požár se díky tomu během chvíle snáze rozšířil a spojil v kompaktní celek, který zachvátil především střechu a štíhlou věž. Mezitím, ještě před příjezdem hasičů, katedrálu opustili všichni žháři, přičemž v ní zůstal pouze jeden z islámských duchovních, který na tomto místě prováděl rituál zasvěcování Alláhovi. Celou dobu byl dálkově napojen na své nadřízené loutkovodiče, kteří mu zadávali přesné instrukce a po určitém čase i jeho odvolali z místa činu. Tato osoba navlečená v muslimském rouchu byla zachycena na jednom z videí, jak se prochází po ochozu, zatímco několik desítek metrů od ní z nitra komplexu šlehají plameny zkrápěné vodou. Přestože se na následném odvracení zkázy podílelo přes čtyři sta hasičů, tajné řídící složky při zásahu nedovolily použít vrtulníky a letadla disponující velkoobjemovými nádržemi s vodou. Oficiální důvod pro nepoužití tohoto způsobu hašení byl vysvětlen tak, že tuny vody by mohly výrazně narušit už dosti oslabenou konstrukci svatostánku, což by mohlo vést k jeho úplnému zřícení. Tato „obava“ ve skutečnosti nebyla dostatečně opodstatněná, poněvadž plošné hašení ze vzduchu rozprostírá váhu dopadající vody na menší díly, jejichž tlak ani v tomto specifickém případě nemohl takto masivní stavbě zásadně ublížit. Pokud by byl použit tento způsob hašení, oheň by statiku zdiva nestihl zásadně porušit a celkové ztráty by byly daleko menší. I přesto není rozsah škod fatální, protože požár výrazně zasáhl pouze krov a střechu, nikoliv celý vnitřek katedrály, jež naprosté zkáze unikla díky zděným klenbám tvořících primární strop budovy. U nich došlo jen k částečnému propadu, většina klenbového stropu ovšem zničující žár vydržela a nedovolila plamenům uchvátit chrám po celé délce.

Notre-Dame zastává z duchovního hlediska důležitou pozici, která je spojená s význačnými aspekty existence planety Nula, nacházející se už miliony let pod nadvládou negativního stavu. Katedrála, jejíž stavba začala ve 12. století, stojí v samotném středu Paříže na ostrově Île de la Cité. Poloha Notre-Dame je tak přímo spojena se srdcem francouzské metropole, která za dobu svého trvání společně s Londýnem zrcadlila nejširší škálu snah lidské rasy, jejíž členové zažívají smíšeninu negativního a pozitivního života, existujícího v rámci Stvoření jen a pouze na planetě Nula. Byla to právě Paříž, prostřednictvím níž negativní entity udávaly hlavní impuls pro vývoj západní civilizace, zejména od dob pozdního středověku až do počátku 20. století. Toto centrum Francie spoluurčovalo osud Evropy a bylo místem, odkud vzešly mnohé myšlenky filozofů, „pokrokové“ vynálezy, móda a novodobá demokracie republikánského typu, jejíž liberálnost pouze maskuje postupné zavádění Nového světového řádu na Starém kontinentě. Tato západoevropská země sehrála společně s dalšími světovými mocnostmi důležitou historickou úlohu, pomocí níž si zde Pseudotvůrci před svým druhým příchodem přichystali odpovídající zázemí. Zmíněný ostrov, jsoucí z tohoto hlediska středobodem nejniternějšího charakteru lidského snažení, je omýván vodami řeky Seiny, která symbolizuje tok energie zprzněného života, nejprve pramenícího v čisté přírodní oblasti, aby se záhy poté zkalil a cestou na sebe nabaloval stále více bahna a dalších nečistot. Tyto naturální elementy zrcadlící zla a nepravdy za polovinou své cesty k Atlantskému oceánu míjejí i Notre-Dame, v níž se na nehmotné úrovni nachází brána do zóny vymístění, používaná obyvateli duchovního a zprostředkujícího světa antivesmíru k jejich přesunům do nehmotných oblastí Nuly, kde tak rádi působí.

Katedrála „Naší Paní“ zasvěcená Panně Marii v žádném případě neslouží věřícím k napojení na mě, Pána Ježíše Krista, jediného pravého Boha a zdroj všeho života. Služebníci Pseudotvůrců ji vybudovaly stejně jako všechny další svatostánky křesťanů, muslimů, budhistů, hinduistů a dalších k tomu, aby odvedli co největší počet duší ode mne a zamotali je do rafinované sítě ovládacích programů. Aby církevní představitelé podtrhli spirituální důležitost Notre-Dame, umístili do jejích útrob falešné relikvie. Jde především o pozůstatky Kristova kříže a trnové koruny umístěné v průhledné schráně. Skutečnou Kristovu korunu jsem nechal po svém vzkříšení a nanebevstoupení odnést vesmírnými lidmi, kde v bezpečí přečkala mnohá staletí. Poté byla její část kosmickými loděmi dopravena na území Bohemie, aby za vlády Karla IV. došlo k vsazení trnu do křížku umístěného na nově zhotovené Svatováclavské koruně, prostřednictvím čehož jsem zajistil přežití českého národa a narození mojí ženské podstaty Jany na jeho území.

Význam zničení katedrály lze i v tomto případě rozdělit na duchovní, zprostředkující a fyzickou úroveň. Všechny tři stupně se v konečném důsledku prolínají, proto zde není nutné je od sebe striktně oddělovat, poněvadž jsou propojené do jednoho celku a společně tvoří výslednou mozaiku. Ve viditelném spektru této dimenze rozhodla žido-satanistická správa planety o spálení Notre-Dame za účelem posílení nenávisti mezi křesťanskou a islámskou civilizací. Tlak mezi oběma tábory neustále stoupá a zejména v posledních letech dochází k vyhrocování celé situace. Odvěký proces střetu těchto kultur nabral na obrátkách po vyhlášení státu Izrael (1948) v arabské Palestině, odkud se konflikty různou měrou rozšířily do celého světa. Vše se vyostřilo po teroristických útocích americké vlády na věže Světového obchodního centra v New Yorku, aby mohlo dojít nejen k zametení finančních podvodů pod koberec, ale též k posílení role USA při obchodu s ropou, vyhlášení války proti terorismu a zároveň k hromadnému obvinění muslimů ze zodpovědnosti na tomto neštěstí. Situace dále eskalovala po tzv. arabském jaru, kdy elity přistoupily na řízenou destabilizaci Blízkého východu, která vedla k uchycení ilumináty vytvořeného a později opět jimi zničeného Islámského státu, s dalšími činiteli vedoucího k rozběhnutí masové migrace do Evropy. Pomocí ní dochází k importu vycvičených radikálních muslimů, jejichž činnost je koordinována spletitou sítí zasvěcených a pečlivě vybraných agentů tajných služeb pracujících v terénu, kteří se podíleli i na zkáze pařížské dominanty. Řadoví a za oponou panujících poměrů neznalí muslimové jsou pak nabádáni k páchání násilí na původním obyvatelstvu, to vše s tichým přihlížením policie a soudů, jež pachatelům udělí obvykle jen malý, v mnohých případech dokonce žádný trest. Největší volnost v současné době nechávají úřady migrantům v severní Evropě, kde má vláda za úkol nechat zajít situaci až do extrémů. Podobná situace však panuje i v dalších západních zemích procházejících procesem islamizace. V nich bude docházet stále častěji k otevřenému násilí vůči bílé rase, které po rozdělení lidstva přispěje k vypuknutí chaosu nebývalého rozsahu. Vzniklý nepořádek následně povede společně s dalšími činiteli k ospravedlnění toho času již oficiálně uznaného Nového světového řádu, jenž bude dokonalou celoplanetární totalitou, v níž život očipovaného jedince, kdykoliv odstranitelného ze systému, ztratí jakoukoliv cenu, protože každý z otroků přijde o svobodnou vůli a dokonale poslušen příkazům svých pánů manifestuje přirozenost negativního stavu, čímž každý dostane odpověď na otázku, jak vypadá život bez Boha.

Nenávist mezi muslimy a křesťany je rozdmýchávána z obou stran. Na jedné straně dochází k útokům příslušníků islámu vůči bílé rase, s čímž je spojeno i každoroční plenění stovek až tisíců kostelů v západní Evropě i v Rusku. Na straně druhé se elitami zinscenované nebo jimi nepřímo inspirované útoky dějí i ve vztahu západní civilizace vůči té arabské, jak bylo lidstvo svědkem například při zmiňovaném incidentu 11. září 2001. Jednou z dalších takových operací pod falešnou vlajkou byl útok Brentona Tarranta na mešitu ve městě Christchurch na Novém Zélandu, k němuž došlo 15. března 2019, tedy přesně měsíc před požárem Notre-Dame, jež vzplála ne náhodou krátce před velikonočními svátky. Vykonstruované scény v Christchurch (Kristův kostel) se účastnilo několik desítek zaplacených herců vázaných přísným slibem mlčenlivosti, kteří sehráli vlastní smrt, načež po skončení akce v poklidu odešli do svých domovů. Do spiknutí je zapojena celá novozélandská vláda, jen několik jedinců však má o skutečné pravdě potuchy. V tomto případě nebylo účelem obětovat desítky lidských životů negativním entitám. Hlavním úkolem bylo přinutit většinu muslimů po celém světě k ještě větší nenávisti k bílé rase, která v konečném důsledku dodá Pseudotvůrcům daleko více energie, než by přineslo zmaření životů Alláhových stoupenců. Brenton Tarrant skončil podle očekávání ve vězení, odkud bude brzy jako vysoký zasvěcenec se splněným úkolem v tajnosti propuštěn a se změněnou identitou přemístěn na jiný kontinent. Nedlouho po jeho útoku se slepými, respektive virtuálními náboji přijala novozélandská vláda opatření znemožňující občanům snadné pořízení palných zbraní. Tento trend existuje už v řadě evropských zemích a v následujících letech bude tlak na jejich omezení sílit. Světovládci si nepřejí, aby jejich potenciální budoucí otroci drželi bez dohledu tento prostředek ve svých rukách. Na druhou stranu prozatím nebudou prosazovat odebírání zbraní občanům v USA, kde se cesta za novým pořádkem ubírá trochu odlišnějším směrem.

Notre-Dame je spojena se všemi hlavními dějinnými zvraty Francie, na níž jsou navázány i dějiny celé evropské civilizace. Devastace tohoto místa stojícího v samotném srdci Paříže, která je výspou lidských snah a negativního stavu, na duchovní úrovni znamená ukončení jedné dlouhé etapy současné éry člověčenstva, především západní civilizace, jejíž kultura je postavená na odkazu Ježíše Krista, který vládnoucí složky zcela překroutily a vytvořily z něj dogmatické křesťanství, jež se posléze začalo štěpit do více protichůdných směrů a kultů. Charakter západního světa se v souladu s plánem iluminátů během posledních sta let velice změnil. Došlo především k přeorientování na konzumní způsob života, ke změně světonázorů, vzniku povrchních mezilidských vztahů a podobně. Přesto tuto civilizaci potřebují dostat do fáze ještě rychlejší dekadence, která byla oficiálně odstartována právě nyní, na konci druhé dekády 21. století. Tento úpadek se bude projevovat stále větším utahováním šroubů ze strany Evropské unie, pokračujícím mícháním odlišných kultur, degradací životního prostředí, kolapsem ekonomik a mnoha dalšími projevy. Západní civilizace, která byla během požáru chrámu zasvěcena několika souběžně probíhajícími rituály nejvyššímu Pseudotvůrci Alláhovi, ukončila po zničení Notre-Dame svůj vývoj na duchovní i zprostředkující úrovni. Na tuto ukončenou etapu naváže další fáze, na jejímž konci dojde k fyzickému příchodu Pseudotvůrců ve formě spasitelů lidstva, kteří nejprve vyřeší uměle vyvolané palčivé problémy světa, čímž získají důvěru naprosté většiny všech, kdo v této realitě po rozdělení lidstva zůstanou. Teprve poté, v dalších částech finálního dějství se naplno projeví jejich dokonalá totalita, kdy se z pozemšťanů stanou loutky ovládané na 99,99 %.

Na místo pařížského incidentu ještě ve večerních hodinách dorazil i prezident Macron, marioneta Rothschildů, který byl s plánem stínové vlády dobře obeznámen a odsouhlasil jeho uskutečnění. Do svého projevu zanesl mimo jiné i podprahovou frázi o tom, že událost je „součástí francouzského osudu“, což nastiňuje podstatné duchovní aspekty negativního stavu, jež se v této části světa budou projevovat v chystané totalitě. Hořícím křesťanským symbolem daly elity najevo, že jim už nic nebrání k rozmělnění základů, na nichž stojí celá Evropa. Je to přichystaný osud Francie a potažmo celého kontinentu, jehož principy budou podkopány právě pomocí islámu. Ten ovšem bude stejně jako křesťanství a všechna ostatní velká náboženství posléze přeměněn do náboženství zcela nového, které bude uctívat a oslavovat ještěří pseudo-spasitele, vlky v rouše beránčím takovým způsobem, jaký na této planetě ještě neexistoval. Tou dobou bude v čele církve stát jeden z těchto falešných bohů, který na papežský stolec usedne po posledním papeži Františkovi. Samotného Macrona vzplanutí Notre-Dame mocensky posílilo a zvýšilo důvěru v jeho osobu, jež byla ohrožena při protestech Hnutí žlutých vest, nespokojených občanů, kterým se nelíbí současná politika namířená proti poctivě pracujícím lidem.

Existuje mnoho důvodů, proč k požáru katedrály došlo, ten nejniternější důvod však doposud sdělen nebyl. Jak nyní víte, stavba je umístěna na ostrově jsoucím jedním z černých srdcí negativního stavu, přes nějž protékají zkalené vody řeky Seiny, tedy nečisté elementy zel a nepravd. Gotická Notre-Dame je tvořena z příčné a podélné lodi, tvořící při pohledu ze vzduchu kříž, symbol utrpení. V důsledku toho jsou na něj navázány nízkovibrační energie, které na tomto důležitém místě vyvěrají skrze nehmotný portál ze zóny vymístění na planetu Nula, kde udržují a pohánějí soukolí negativního stavu a jeho produkt – lidský život. Oheň, jenž kříž zcela pohltil, tyto energie nezničil, nýbrž ještě více posílil. Prostřednictvím něj pekelné síly vyslaly k nebi vzkaz, který zrcadlí jejich snahu a touhu uchvátit rajské světy Pravého Stvoření, jež chtějí dobýt pomocí destrukce a zmaru nesoucího s sebou utrpení a smrt. Nic takového jim samozřejmě nebude dovoleno, protože Pravé Stvoření je pod mojí absolutní ochranou a nikdy se nestane, aby na jeho území přímo proniklo cokoliv z negativního stavu, jehož existence se pomalu chýlí ke konci. Spálení křížového půdorysu rovněž značí konec křesťanství jako takového, které už nebude obsahovat ani zrnka skutečné duchovní pravdy nacházející se v Novém zákoně Bible svaté. Po odstranění Božího slova zbydou pouze pokrouceniny symbolizované na tomto místě ohořelými černými trámy a dále nevyužitelným rozpraskaným kamením, jehož hodnota se během pár okamžiků obrátila v nicotu. Špičatá věž umístěná ve spoji kříže, která se zbortila do plamenů, pak značí pád tohoto světa hlouběji do zóny vymístění, čehož bude dosaženo po rozdělení lidstva, kdy dojde ke stažení světla z této reality. Teprve tehdy bude Pseudotvůrcům ponechána volná ruka, aby došlo k odpovědi na otázku života bez Boha a jeho následné eliminaci, přinášející vysvobození všech bytostí bez rozdílu. Pád věže tyčící se k nebi na druhé straně symbolizuje též neschopnost negativního stavu dosáhnout Pravého Stvoření a rozprostřít v něm své panství. Niterný význam této události tak odhaluje, že negativní stav nedokáže dosáhnout trvalých úspěchů, protože jeho samotná podstata mu to nedovoluje. Jeho základ je postaven na zkáze, které dříve či později sám podlehne. Z tohoto úhlu pohledu je tedy zničení katedrály umístěné v temném srdci Paříže jedním z příznaků jeho postupného konce.

Jak sami vidíte, tento dějinný zvrat s sebou přináší jak negativní, tak i pozitivní důsledky. Nebuďte rozmrzelí nad zkázou tohoto chrámu, kde lidé po celá staletí hledali Boha. Už v těle Ježíše jsem řekl, že na konci věků budou všechny chrámy rozmetány a nezůstane zde kámen na kameni. Vy už víte, že skutečného Boha, Pána Ježíše Krista naleznete ve svém srdci, kde se nacházím každým okamžikem vašich životů. Jednou si toho budou vědomi i ti, kdo o něčem takovém nemají prozatím tušení. Do té doby budou hrát celku prospěšné role, po jejichž skončení se opět navrátí do mé náruče. Tehdy nastane ráj pro všechny, kde nebude místa pro nic bolestivého, co mnohé bytosti poznávají a ještě nějaký čas budou poznávat v současném cyklu času. V tomto ráji budeme tvořit, radovat se a žít bez jakýchkoliv omezení, protože na vaší cestě věčností už nebudou existovat žádné překážky. Budete se vyvíjet na vlnách lásky a neustále se přibližovat dokonalosti vašeho Rodiče a Stvořitele, absolutně milujícího a odpouštějícího Pána Ježíše Krista Boží rodiny.

Děkuji vám všem za to, že jste součástí této pestré mozaiky. Miluji vás.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 18. 4. 2019

Zdroj:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Přejít k navigační liště