Pán Ježíš Kristus vás moc a moc miluje, proč vlastnímu Otci plivat do tváře? Peklo je už na věčnost – PROBUĎTE SE!

Domů Společnost Pán Ježíš Kristus vás moc a moc miluje, proč vlastnímu Otci plivat...

Má vroucně milovaná dcero,

tvůj hlas je konečně slyšen mými posvěcenými služebníky po celém světě, ale přesto zůstává neslyšen v těch kruzích, kde si nejsou vědomi existence Boha, Všemohoucího Otce.

Můžeš říct, že oni neposlouchají – ale oni nemohou poslouchat, protože neslyší. Buď nyní statečná, promlouvej k tolika lidem, jak je to jen možné. Žádej lidi, aby zveřejňovali zprávy o mém Slovu. Volej je. Pros je. Vysvětli jim, že dříve než odmítnou má poselství, musí je číst. Neboť jen až budou cítit sílu, která přichází z mých božských úst, kdy můj duch přitáhne jejich ducha, pak konečně pochopí, že jsem to Já, kdo mluví k světu.

Jsem smutný, má dcero, z hlubokých překážek a rozdělení, které brání každému pokusu mé Blahoslavené Matky, i Mne, jejího drahého Syna, mluvit prostřednictvím vizionářů ke světu. V minulosti byla pokora o něco více rozšířená. Dnes tato důležitá vlastnost zmizela. Na jejím místě je svět, kde cokoliv, co vyzařuje lidská inteligence, šarm, nebo fyzická přitažlivost, je přijato jako přednostní cíl v životech lidí. Jejich spiritualita zemřela. Oni jsou, má dcero, spíše prázdné ulity. Takové ulity, když se rozbijí, nejsou ničím. Bytí duše je to, o co musí mé děti usilovat. To je pro mnoho lidí těžké, zejména pro ty, jejichž mysl je plná lidské moudrosti, kde zbývá jen málo místa pro duchovní moudrost.

Nedostatek spirituality, podněcovaný mocí Satana je takový, že mu lidé padli za kořist a ponechali své duše otevřené k páchání hříchu. Nedostatek spirituality nebo víry v Boha vydá duši ke znečištění podvodníkem. Král klamu vede duše k víře, že jen mysl a tělo jsou úzce propojeny, aby tvořily celek. Naneštěstí, bez vaší duše nemůžete být úplní.

Co je to duše?
Mnoho lidí neví, co je jejich duše. Jak ji pociťovat, nebo jak ji poznat. Je to vaše mysl? Vaše svědomí? Odpověď je jednoduchá: Vaše duše jste vy. Je to ten, kdo jste. Vaše svědomí. Vaše přesvědčení. Vaše porozumění tomu, zda toto reprezentuje Pravdu takovou jaká je, nebo pravdu, o které chcete věřit, že jí je. Není to vaše oddělená část, drahé děti. Je to něco, co patří jinému světu. Je přítomná uvnitř každé lidské bytosti.

O svou duši se můžete starat následováním mého učení. Může být zanedbaná hříchem, jemuž je velmi těžké se vyhnout. Ale může být doplněna zpovědí, nebo vyjádřením výčitek a novým začátkem. Nebo může být zničena. Někteří dobrovolně zničí své duše tím, že hřeší kvůli rozkoším nebo neřestem tohoto světa, v plném vědomí toho, co dělají. Jiní odmítají, že nějakou duši mají. Jejich namyšlenost je přesvědčuje, že rozumí všemu. Že život začíná a končí na této zemi.

A pak jsou zde ty mladé duše, které ne z vlastní viny byly rodiči vychovány v časech hojnosti, kdy v materiálním smyslu se nemusely o nic starat. Jejich víra je založena na materiálním zisku. Usilováním o stále více podnětů jejich ctižádost neustále roste, až nakonec už není nic, o co by usilovaly, dokud je nepotká smrt. Pak jsou ztracení. Bezradní. Zmatení. S hluboce znechuceným pocitem uvnitř vědí, že něco je špatně. Duše jim to říká, ale oni nevědí, jak reagovat. To jsou ty, které potřebují být zachráněny.

Volám všechny mé následovníky, ať už jsou kdekoliv, aby Mi pomohli zachránit všechny mé ubohé děti. Vím, že žádám o mimořádný čin vaší šlechetnosti. Je to obrovská zodpovědnost. Ale když poslechnete moji nejsvětější vůli, pomůžete Mi zachránit velkou část světa ze spárů Satana a od teroru, který způsobuje.

Jděte teď vpřed, moji následovníci, vy všichni, a rozšiřujte mé Slovo otupělému, pomýlenému a zklamanému světu. Moje milosti budou vylity na každého z vás, byť i pro jediné obrácení. Pro jedinou duši, která může uniknout hrůzám pekla.

Miluji vás všechny. Objímám vás, moji následovníci, moje drahé děti, ať už jste kdekoliv. Jakou úlevu Mi denně přinášíte. Jak Mě utěšujete. Nyní Mi přineste více duší.

Váš božský Vykupitel
Spasitel všeho lidstva, Pán Ježíš Kristus

AP: Vy lidé už jste se svou pýchou a namyšleností tak daleko, že vám vše stačí opřít o tvrzení „Já ho neviděl, nevěřím v něj..“. Už jste tak slepí i sami ke své vlastní duši, že jste zapomněli dokonce i na své vlastní srdce, lásku, ale i nedostatky. Čiňte pokání a chovejte se k ostatním tak, jak by jste chtěli aby se chovali k vám. Zapomeňte na sobecké a zlé lidi, vy nejste jedni z nich.

Ježíš se zvedl a řekl jí: „Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?“
Ona řekla: „Nikdo, Pane.“
Ježíš jí řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“

Celý text ZDE

I On dal ženě cizoložnici druhou šanci. Máte ji i vy všichni. Svět mimo Zemi bude doprovázen velikou láskou ve slávě Pána Ježíše Krista, ale i spravedlivého soudu.

Vždy jednejte pouze za sami sebe. A sdílejte tento článek s láskou a pochopením.

Děkuji.

  1. Text zde napsán, vytvořila lidská mysl.
    O původu textu, duchovnosti či pravdivosti není potřeba jíž více se rozepisovat.

    0
  2. Ano, přesně ten samý princip tvrzení typu neviděl jsem = nevěřím. Holé pokrytectví. Zapři a budeš zapřen i ty. Nic složitého, nebo nepochopitelného 🙂

    0

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Přejít k navigační liště