Písmo svaté

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 3 týdny

  Lukáš, Kapitola 1

  1 I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily,
  2 jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova,
  3 rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile,
  4 abys poznal hodnověrnost toho, v čem j…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 3 týdny, 1 dnem

  Marek, Kapitola 1

  1 Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího.
  2 Je psáno u proroka Izaiáše: `Hle, já posílám posla před tvou tváří, by ti připravil cestu.
  3 Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!´
  4 To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.“…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 3 týdny, 1 dnem

  Matouš, Kapitola 1

  1 Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.
  2 Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry,
  3 Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama.
  4 Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna,
  5 Salmón měl syna Boaze z Rachaby, Boaz Obéda z Rút, Obéd Isaje
  6 a…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 3 týdny, 3 dny

  Malachiáš, Kapitola 1

  1 Výnos. Slovo Hospodinovo o Izraeli skrze Malachiáše.
  2 „Zamiloval jsem si vás, praví Hospodin. Vy však se ptáte: »Kde je důkaz, že náš miluješ?« Což nebyl Ezau Jákobův bratr? je výrok Hospodinův. Jákoba jsem si zamiloval,
  3 Ezaua však nenávidím. Proto jsem obrátil v poušť jeho hory, jeho dědictví v step pro šakaly.…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 3 týdny, 3 dny

  Zacharjáš, Kapitola 1

  1 Osmého měsíce druhého roku vlády Dareiovy stalo se slovo Hospodinovo k proroku Zacharjášovi, synu Berekjáše, syna Idova:
  2 „Hospodin se hrozně rozlítil na vaše otce.
  3 Řekni jim tedy: Toto praví Hospodin zástupů: Obraťte se ke mně, je výrok Hospodina zástupů, a já se obrátím k vám, praví Hospodin zástupů.
  4 Nebuďte…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 3 týdny, 3 dny

  Ageus, Kapitola 1

  1 V druhém roce vlády krále Dareia, prvního dne šestého měsíce, stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtíelovu a k veleknězi Jóšuovi, synu Jósadakovu.
  2 „Toto praví Hospodin zástupů: Tento lid říká: »Ještě nepřišel čas, čas k budování Hospodinova domu.«“
  3 I stalo se…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 3 týdny, 3 dny

  Sofonjáš, Kapitola 1

  1 Slovo Hospodinovo, které se stalo k Sofonjášovi, synu Kúšiho, syna Gedaljáše, syna Amarjáše, syna Chizkijášova, za dnů judského krále Jóšijáše, syna Amónova:
  2 Sklidím z povrchu země úplně všechno, je výrok Hospodinův.
  3 Sklidím lidi i dobytek, sklidím nebeské ptactvo i mořské ryby, pohoršení spolu se svévolníky. V…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 4 týdny

  Abakuk, Kapitola 1

  1 Výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk.
  2 Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí, a ty nezachraňuješ.
  3 Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky na trápení hledíš? Doléhají na mne zhouba a násilí, rozrostli se spory a sváry.
  4 Proto je tak ochromen zákon a nikdy se neprosadí právo…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 4 týdny, 1 dnem

  Nahum, Kapitola 1

  1 Výnos o Ninive. Kniha vidění Nahuma Elkóšského.
  2 Hospodin je Bůh žárlivý a mstitel. Mstitel je Hospodin, vládce rozhořčený. Pomstou stíhá Hospodin své protivníky, hněvem pronásleduje nepřátele.
  3 Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá. Jeho cesta vede vichřicí a bouří, mračna jsou prach zví…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 1 měsícem

  Micheáš, Kapitola 1

  1 Slovo Hospodinovo, které se stalo k Micheáši Mórešetskému za dnů judských králů Jótama, Achaza a Chizkijáše; bylo to vidění o Samaří a o Jeruzalému.
  2 Slyšte to, všichni lidé, napni pozornost, země, se vším, co je na tobě! Panovník Hospodin buď proti vám svědkem, Panovník ze svého svatého chrámu!
  3 Neboť hle, Hospodin vyc…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 1 měsícem

  Jonáš, Kapitola 1

  1 Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu:
  2 „Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář.“
  3 Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 1 měsícem

  Abdijáš, Kapitola 1

  1 Vidění Abdiášovo. Toto praví Panovník Hospodin o Edómu. Slyšeli jsme zprávu od Hospodina, že mezi pronárody byl poslán vyslanec: „Vzhůru, povstaňme k boji proti němu!“
  2 Hle, mezi pronárody tě činím maličkým, budeš ve velkém opovržení.
  3 Opovážlivost tvého srdce tě zavedla. Bydlíš v skalních rozsedlinách, sídlíš vysoko, v sr…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 1 měsícem

  Ámos, Kapitola 1

  1 Slova Ámose, který byl z tekójských drobopravců. Měl vidění o Izraeli za dnů judského krále Uzijáše a za dnů izraelského krále Jarobeáma, syna Jóašova, dva roky před zemětřesením.
  2 Řekl: Hospodin vydá řev ze Sijónu, vydá hlas z Jeruzaléma; budou truchlit pastviny pastýřů, vrchol Karmelu zprahne.
  3 Toto praví Hospodin:…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 1 měsícem

  Jóel, Kapitola 1

  1 Slovo Hospodinovo, které se dostalo k Jóelovi, synu Petúelovu.
  2 Slyšte to, starší, pozorně naslouchejte, všichni obyvatelé země: Stalo se něco takového za vašich dnů anebo za dnů vašich otců?
  3 Vypravujte o tom svým synům a vaši synové svým synům a jejich synové dalšímu pokolení:
  4 Co zbylo po housenkách, sežraly kobylky…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 1 měsícem

  Ozeáš, Kapitola 1

  1 Slovo Hospodinovo, které se stalo k Ozeášovi, synu Beérovu, za judských králů Uzijáše, Jótama, Achaza a Chizkijáše a za izraelského krále Jarobeáma, syna Jóašova.
  2 Začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl: „Jdi, vezmi si nevěstku a ze smilstva měj děti. Země jen smilní a smilní, odvrací se od Hospodina.“…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 1 měsícem

  Daniel, Kapitola 1

  1 Ve třetím roce kralování Jójakíma, krále judského, přitáhl Nebúkadnesar, babylónský král, k Jeruzalému a oblehl jej.
  2 Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jójakíma a část nádob z Božího domu. Nebúkadnesar je dopravil do země Šineáru, do domu svého božstva; nádoby dal dopravit do klenotnice svého boha.
  3 Pak ro…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 1 měsícem, 1 týdnem

  Ezechiel, Kapitola 1

  1 Třicátého roku ve čtvrtém měsíci, pátého dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebesa a měl jsem různá vidění od Boha.
  2 Pátého dne toho měsíce, byl to pátý rok přestěhování krále Jójakína,
  3 událo se slovo Hospodinovo ke knězi Ezechielovi, synu Buzího, v kaldejské zemi u průplavu…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 1 měsícem, 1 týdnem

  Pláč, Kapitola 1

  1 Jak samotno sedí město, které mělo tolik lidu! Je jako vdova, ač bylo mocné mezi pronárody. Bylo kněžnou mezi krajinami, a je podrobeno nuceným pracím.
  2 Za noci pláče a pláče, po líci slzy jí kanou, ze všech jejích milovníků není nikdo, kdo by ji potěšil. Všichni její druhové se k ní zachovali věrolomně, stali se jejími ne…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 1 měsícem, 1 týdnem

  Jeremjáš, Kapitola 1

  1 Slova Jeremjáše, syna Chilkijášova, z kněží v Anatótu v zemi Benjamínově.
  2 K němu se stalo slovo Hospodinovo za dnů judského krále Jošijáše, syna Amónova, ve třináctém roce jeho kralování.
  3 Stávalo se též za dnů judského krále Jojakíma, syna Jošijášova, až do konce jedenáctého roku vlády judského krále Sidkijáše, syna…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 1 měsícem, 1 týdnem

  Izajáš, Kapitola 1

  1 Vidění Izajáše, syna Amósova, které viděl o Judsku a Jeruzalému za dnů Uzijáše, Jótama, Achaza a Chizkijáše, králů judských.
  2 Slyšte, nebesa, naslouchej, země, tak promluvil Hospodin: „Syny jsem vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi.
  3 Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je…[Číst více]

 • Zobrazit více