Písmo svaté

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 2 měsíce, 1 týdden

  Ezechiel, Kapitola 1

  1 Třicátého roku ve čtvrtém měsíci, pátého dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebesa a měl jsem různá vidění od Boha.
  2 Pátého dne toho měsíce, byl to pátý rok přestěhování krále Jójakína,
  3 událo se slovo Hospodinovo ke knězi Ezechielovi, synu Buzího, v kaldejské zemi u průplavu…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 2 měsíce, 1 týdden

  Pláč, Kapitola 1

  1 Jak samotno sedí město, které mělo tolik lidu! Je jako vdova, ač bylo mocné mezi pronárody. Bylo kněžnou mezi krajinami, a je podrobeno nuceným pracím.
  2 Za noci pláče a pláče, po líci slzy jí kanou, ze všech jejích milovníků není nikdo, kdo by ji potěšil. Všichni její druhové se k ní zachovali věrolomně, stali se jejími ne…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 2 měsíce, 1 týdden

  Jeremjáš, Kapitola 1

  1 Slova Jeremjáše, syna Chilkijášova, z kněží v Anatótu v zemi Benjamínově.
  2 K němu se stalo slovo Hospodinovo za dnů judského krále Jošijáše, syna Amónova, ve třináctém roce jeho kralování.
  3 Stávalo se též za dnů judského krále Jojakíma, syna Jošijášova, až do konce jedenáctého roku vlády judského krále Sidkijáše, syna…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 2 měsíce, 1 týdden

  Izajáš, Kapitola 1

  1 Vidění Izajáše, syna Amósova, které viděl o Judsku a Jeruzalému za dnů Uzijáše, Jótama, Achaza a Chizkijáše, králů judských.
  2 Slyšte, nebesa, naslouchej, země, tak promluvil Hospodin: „Syny jsem vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi.
  3 Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 2 měsíce, 1 týdden

  Píseň písní, Kapitola 1

  1 Nejkrásnější z písní Šalomounových.
  2 Kéž políbí mě polibkem svých úst! Vždyť lepší je tvé laskání než víno.
  3 Příjemně voní tvé oleje, nejčistší olej – tvé jméno. Proto tě dívky milují.
  4 Táhni mne za sebou! Dáme se v běh. Král uvedl mě do svých komnat. Budeme jásat, radovat se z tebe, připomínat tvé laskání, opoj…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 2 měsíce, 1 týdden

  Kazatel, Kapitola 1

  1 Slova Kazatele, syna Davidova, krále v Jeruzalémě.
  2 Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí.
  3 Jaký užitek má člověk ze všeho svého pachtění, z toho, jak se pod sluncem pachtí?
  4 Pokolení odchází, pokolení přichází, ale země stále trvá.
  5 Slunce vychází, slunce zapadá a dychtiv…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 2 měsíce, 2 týdny

  Přísloví, Kapitola 1

  1 Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále Izraele,
  2 jak poznat moudrost a kázeň, jak pochopit výroky rozumnosti,
  3 jak si prozíravě osvojit kázeň, spravedlnost, právo a přímost,
  4 aby prostoduší byli obdařeni chytrostí, mladík poznáním a důvtipem.
  5 Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá s…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 2 měsíce, 2 týdny

  Žalmy, Kapitola 1

  1 Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,
  2 nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
  3 Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.
  4 Se svévolníky j…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 2 měsíce, 2 týdny

  Jób, Kapitola 1

  1 Byl muž v zemi Úsu jménem Jób; byl to muž bezúhonný a přímý, bál se Boha a vystříhal se zlého.
  2 Narodilo se mu sedm synů a tři dcery.
  3 Jeho stáda čítala sem tisíc ovcí, tři tisíce velbloudů, pět set spřežení skotu a pět set oslic. Měl také velmi mnoho služebnictva. Ten muž předčil všechny syny dávnověku.
  4 Jeho synové strojí…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 2 měsíce, 2 týdny

  Ester, Kapitola 1

  1 Stalo se to za dnů Achašveróšových; to byl Achašveróš, který kraloval nad sto dvaceti sedmi krajinami od Indie až po Kúš.
  2 Za oněch dnů, kdy král Achašveróš seděl na svém královském trůnu na hradě v Šúšanu,
  3 v třetím roce svého kralování uspořádal hodokvas pro všechny své velmože a služebníky. Vojenští činitelé perští…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 2 měsíce, 2 týdny

  Nehemjáš, Kapitola 1

  1 Příběhy Nehemjáše, syna Chakaljášova. V měsíci kislevu dvacátého roku, když jsem byl na hradě v Šúšanu,
  2 přišel Chananí, jeden z mých bratrů, s muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí, a na Jeruzalém.
  3 Řekli mi: „Ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyly zajati, jsou vysta…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 2 měsíce, 2 týdny

  Ezdráš, Kapitola 1

  1 V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremjáše. Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlásit a také zapsat:
  2 „Toto praví Kýros, král perský: »Hospodin, Bůh nebes, mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 2 měsíce, 2 týdny

  2 Paralipomenon, Kapitola 1

  1 Šalomoun, syn Davidův, pevně vládl svému království a Hospodin, jeho Bůh, byl s ním a nesmírně jej vyvýšil.
  2 Šalomoun vydal rozkaz celému Izraeli, velitelům nad tisíci a nad sty, soudcům a všem předákům z celého Izraele, totiž představitelům rodů,
  3 a ubírali se, Šalomoun s celým shromážděním, na posvátné náv…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 2 měsíce, 3 týdny

  1 Paralipomenon, Kapitola 1

  1 Adam, Šét, Enóš,
  2 Kénan, Mahalalel, Jered,
  3 Henoch, Metúšelach, Lámech,
  4 Noe, Šém, Chám a Jefet.
  5 Synové Jefetovi: Gomer a Mágog a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras.
  6 Synové Gomerovi: Aškenaz, Dífat a Togarma.
  7 Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a Ródanci.
  8 Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 2 měsíce, 3 týdny

  2 Královská, Kapitola 1

  1 Po Achabově smrti odpadl Moáb od Izraele.
  2 Achazjáš propadl mříží svého pokojíku na střeše v Samaří a churavěl. Vyslal posly a řekl jim: „Jděte a dotažte se Baal-zebúba, boha Ekrónu, zdali z tohoto ochoření vyváznu živ.“
  3 Tu promluvil anděl Hospodinův k Elijášovi Tišbejskému: „Vstaň a vyjdi vstříc poslům samařského k…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 2 měsíce, 3 týdny

  1 Královská, Kapitola 1

  1 Král David zestárl a dosáhl vysokého věku. Přikrývali ho pokrývkami, ale nemohl se zahřát.
  2 Proto mu jeho služebníci navrhli: „Ať vyhledají králi, našemu pánu, dívku pannu, aby byla králi k službám a opatrovala ho; bude též uléhat po tvém boku a zahřívat krále, našeho pána.“
  3 Hledali tedy po celém izraelském území…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 2 měsíce, 3 týdny

  2 Samuelova, Kapitola 1

  1 Po Saulově smrti se David vrátil z vítězné bitvy s Amálekem a zůstal dva dny v Siklagu.
  2 Třetího dne přišel nějaký muž ze Saulova tábora s roztrženým šatem a s prstí na hlavě. Přišel k Davidovi, padl na zem a poklonil se.
  3 David se ho zeptal: „Odkud jdeš?“ On mu řekl: „Unikl jsem z izraelského tábora.“
  4 David se dále…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 2 měsíce, 3 týdny

  1 Samuelova, Kapitola 1

  1 Byl jeden muž z Ramatajim-sófímu, z Efrajimského pohoří; jmenoval se Elkána. Byl to Efratejec, syn Jeróchama, syna Elíhúa, syna Tochúa, syna Súfova.
  2 Měl dvě ženy: jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti, Chana děti neměla.
  3 Ten muž putoval rok co rok ze svého města, aby se klaněl Hospodinu zástu…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 2 měsíce, 3 týdny

  Rút, Kapitola 1

  1 Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na Moábských polích.
  2 Jmenoval se Elímelek, jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlón a Kiljón. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na Moábská pole a přebývali tam.
  3 Ale No…[Číst více]

 • A zveřejnil aktualizaci ve skupině Logo skupiny Písmo svatéPísmo svaté před 2 měsíce, 3 týdny

  Soudců, Kapitola 1

  1 Po Jozuově smrti se synové Izraele dotázali Hospodina: „Kdo z nás má vytáhnout do boje proti Kenaancům první?“
  2 Hospodin odpověděl: „První potáhne Juda; do jeho rukou jsem dal zemi.“
  3 I vyzval Juda svého bratra Šimeóna: „Vytáhni se mnou do území, které mi bylo přiděleno losem, a budeme bojovat proti Kenaancům. Já pak půj…[Číst více]

 • Zobrazit více